PET/CT

מכשיר של חברת SIEMENS המאפשר להדגים מטבוליזם של גלוקוז, פעילות לב ועוד חומרים רדיואקטיביים קצרי חיים המיוצרים בציקלוטרון כאשר ההדמיה האנטומית מבוצעת עם CT ובכך מאפשרת הדמיה אנטומית בעיקר של עצמות ושל אברים פנימיים בחלל הבטן.

https://www.utsouthwestern.edu/research/core-facilities/sair/equipment/inveon-pet-ct.html

מכשיר PET/CT של חברת SIEMENS