הזמנה לקבלת הצעות לרכש מחשבים, מסכים וציוד קצה בהסכם מסגרת

הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן: "הדסה") מבקשת להתקשר עם ספק בהסכם מסגרת לאספקת מחשבים, מסכים, מדפסות טרמיות, קוראי ברקוד, כבלים וציוד קצה נוסף עבור בית החולים .

 

תנאי סף עיקריים נדרשים (פרוט כל תנאי הסף ראה במסמכי ההצעה המפורטים):

  1. המציע נדרש לעמוד בכל תנאי השירות, האחזקה והSLA המפורטים במסמכי ההזמנה, בהתאם לסוג הציוד הנדרש.
  2. המציע נדרש לבצע הורדת IMAGE של הדסה לכל תחנה טרם האספקה.
  3. המציע מוסמך ע"י היצרן או יבואן מורשה, שמוצריו מוצעים על ידי המציע בהזמנה זו למכירת ותחזוקת המוצרים במדינת ישראל
  4. פירוט מלא של תנאי הסף ומדדי האיכות הנדרשים מפורסמים במסמכי ההזמנה, ניתן לקבל העתק ממסמכי ההזמנה בפנייה למייל [email protected]
  5. לצורך הגשת ההצעות נדרש לשלם 500 ₪ בהדסה עין כרם, אגף הכספים, בימים א' ג' וה' בין השעות 10:00-12:00, כמו כן, ניתן לשלם טלפונית בכל יום 02-6778037. יודגש כי סכום זה לא יוחזר.
  6. המועד האחרון להגשת הצעות, יום רביעי 13/7/2022 עד השעה 13:00, בתיבת ההצעות הממוקמת באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 2-, ליד רמפת הספקים.
  7. לשאלות והבהרות נוספות, ניתן לפנות למייל : [email protected]

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים

-מזכירות ועדת התקשרויות