הזמנה לקבלת הצעות לביצוע שלב רביעי בשיפוץ המכון לרדיותרפיה של ביה"ח הדסה עין כרם

הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע השלב הרביעי בשיפוץ המכון לרדיותרפיה של ביה"ח הדסה עין כרם, השיפוץ כולל בין היתר הקמת משרדים , חדרי רופאים ושיפוץ מסדרונות המחלקה.

תנאים נדרשים:

 • המציע הינו קבלן בעל סיווג לפחות 100 – ג'1
 • למציע ניסיון של לפחות 3 פרויקטים בביצוע עבודות/שיפוץ כללי של מחלקה רפואית בבית חולים ציבורי או פרטי בהיקף שעולה על 2 מיליון ₪ לכל פרויקט.
 • שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה.
 1. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר.
 2. התשלום יבוצע באגף הכספים , בית החולים הדסה עין כרם, שעות קבלת קהל בימים א' ג' וה' בין השעות 10:00-12:00, ניתן לשלם טלפונית : 02-6778037.
 3. סיור קבלנים יתקיים ביום שני 13/6/2022 בשעה 11:00 בחדר הישיבות של אגף הבינוי, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 1- (מול הכניסה לקניון ישפרו הדסה)
  לשאלות בנושא התמצאות 02-67776239.
  השתתפות בסיור הקבלנים/ מציעים הינה תנאי סף להגשת הצעה
 4. מועד אחרון להגשת הצעות 11/7/2022 בשעה 13:00, ההצעות יוגשו לתיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 2-, וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים