קול קורא להצטרפות למאגר הספקים לביצוע פעילויות רווחה לעובדי הארגון - מרכז רפואי הדסה

1.הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לארגון וביצוע פעילויות רווחה לעובדיה.

2. תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

2.1.1. המציע בעל ניסיון מוכח בביצוע פעילויות רווחה, כאשר כל אחד מהם לפחות עבור 50 משתתפים, ושלפחות אחד מהם עבור אוכלוסיית גמלאים, וזאת ב5 השנים האחרונות.
2.1.2. המציע מהווה ישות משפטית אחת העומדת לבדה בכל תנאי הסף של ההזמנה. לא ניתן להגיש הצעה במסגרת מיזם משותף ולא ניתן לייחס למציע ניסיון או כל פרט אחר של גוף שאינו המציע.
2.1.3. על המציע להציג 3 המלצות של הלקוחות העסקיים, שרכשו את השירות המוצע ע"י הספק.
2.1.4. פירוט מלא של תנאי הסף הנדרשים מפורסמים במסמכי ההצעה.

 

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037 או באמצעות פנייה למייל: [email protected] (נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).

 

4. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו 06.02.2024 עד השעה 13:00,  לתיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 2- (ליד רמפת הספקים הישנה).

5. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות