הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות חשמל בהיקפים קטנים - מרכז רפואי הדסה

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות בנוגע לפרויקט ביצוע עבודות חשמל בהיקפים קטנים בבית החולים.

2. תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

2.1. המציע הינו קבלן חשמל. על המציע לצרף תעודה/רישיון המעידה על האמור.

2.1.1 על המציע להוכיח ניסיונו בעבודות חשמל ב-10 שנים אחרונות.

 

2.2. למציע צוות מקצועי זמין, אשר כולל לפחות מנהל עבודה 1 ו7 עובדים בצוות, כאשר לכל עובד רישיון חשמל בתוקף. על החברה להציג פרופיל החברה עם ניסיונו בתחום (הצגת מצגת/ קובץ WORD), כולל התחייבותו ל3 תתי-הסעיפים הבאים:

2.2.1. על הקבלן להתחייב להכיר מערכת חשמל של המזמין תוך חודש ימים.

2.2.2. על המציע להתחייב על נוכחות קבועה באתר המזמין.
2.2.3. למציע ניסיון בביצוע עבודות הכרוכות בהפסקות חשמל יזומות והוא מתחייב לבצען בתיאום מלא עם המזמין.
2.3. שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה.


 

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037 או באמצעות פנייה למייל: [email protected] (נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).

 

4. מועד הגשת ההצעות הינו 11.12.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה), כמפורט במסמכי ההזמנה.

5. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות