הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות תברואה להסדרת הזנת מים ראשית - מרכז רפואי הדסה

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות בנוגע לפרויקט להסדרת הזנת מים ראשית, בית חולים הדסה הר הצופים.

 

2. תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

2.1. המציע מחזיק ברישיון קבלן מערכות רשום.
2.2. למציע ניסיון של לפחות 3 פרויקטים בביצוע חדרי משאבות ומערכות אגירה ומי צריכה בבית חולים פעיל, ובהיקף זהה להיקף הפרויקט המוצע, לכל פרויקט. מובהר, שמדובר בפרויקטים אשר הסתיימו ב3 שנים אחרונות ונמסרו ללקוח לשביעות רצונו.
2.3. שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה 

 

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037 או באמצעות פנייה למייל: [email protected] (נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).
 

4. סיור הקבלנים יתקיים ב- 25.12.2023 בשעה 13:00, נקודת המפגש – עמדת מודיעין בכניסה לבית החולים, הדסה הר הצופים.
השתתפות בסיור הקבלנים מהווה תנאי סף להגשת הצעות


5. מועד הגשת ההצעות הינו 28.01.2024 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה), וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

6. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות