הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שלד מעטפת במתחם בית המרקחת - מרכז רפואי הדסה עין כרם

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שלד, גמר ומערכות תברואה עבור תוספת לבניין בית המרקחת בבית החולים הדסה עין כרם

2.המציע יידרש לאספקה, התקנה, חיבור, הפעלה ומתן שירותי אחריות ואחזקה למערכות הבאות:

  • 2.1.המציע מחזיק ברישיון קבלן בסיווג 100-ג'1 לפחות.
  • 2.2.למציע ניסיון של 2 פרויקטים לפחות בביצוע עבודות להקמת פונקציות דומות נשוא הזמנה זו, בתוך מחתם פעיל בבית חולים ציבורי או פרטי ושהסתיימו ב3 שנים אחרונות, כאשר ביצועם הושלם ואושר ע"י הלקוח.
  • 2.3.שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037  או באמצעות פנייה למייל: [email protected] (נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).

 

4. סיור הקבלנים יתקיים ב- 19.09.2023 בשעה 11:30, בחדר הישיבות של אגף הבינוי, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 1- (מול הכניסה לקניון ישפרו הדסה).
לשאלות בנושא התמצאות בלבד: 02-6776239.
השתתפות בסיור הקבלנים מהווה תנאי סף להגשת הצעות

 

5. מועד הגשת ההצעות הינו 10.10.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה), וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

 

6. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל:  [email protected]

 

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

- אגף נכסים והתקשרויות