הזמנה לקבלת הצעות להחלפת המעברים המבוקרים הקיימים בבניין דוידסון - מרכז רפואי הדסה

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות בנוגע לפרויקט החלפת המעברים הקיימים כיום בכניסה הראשית למגדל דוידסון, בית חולים הדסה עין כרם.

2.המציע יידרש לאספקה, התקנה, חיבור, הפעלה ומתן שירותי אחריות ואחזקה למערכות הבאות:

2.1.1. מעברים מבוקרים (על בסיס שערי כנף)
2.1.2. קרוסלות מבוקרות גבוהות
2.1.3. חיווט וכבילה מנ"נ ופיקוד

 

3. תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 3.1. במסגרת ההזמנה על המציע לספק את המערכות הנדרשות, להתקינם ולהפעילם לשביעות רצונו של המזמין.
  • 3.2. על המציע לעמוד בדרישות המפורטות במסגרת מסמך האחריות והאחזקה על הציוד המותקן.
  • 3.3. למציע ניסיון של 3 פרויקטים לפחות בביצוע עבודות דומות נשוא הזמנה זו, בתוך מחתם פעיל בהיקף שעולה על 1 מיליון ₪ לכל פרויקט, ושהסתיימו ב3 שנים אחרונות, כאשר ביצועם הושלם ואושר ע"י הלקוח.
  • 3.4. שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה


4. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037  או באמצעות פנייה למייל: [email protected] (נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).


 

5. מועד הגשת ההצעות הינו 11.10.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה), וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

 

6. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל:  [email protected]

 

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות