הזמנה לקבלת הצעות להריסת המתחם הקיים ובינוי משרדי מחקר - מרכז רפואי הדסה עין כרם

1. הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות לפרויקט הריסה ובינוי משרדי המחקר במחלקת המטולוגיה, בית החולים הדסה עין כרם.

 

2.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 2.1. המציע מחזיק ברישיון קבלן בסיווג 100-ג'1 לפחות.
  • 2.2. למציע ניסיון של 3 פרויקטים לפחות בביצוע עבודות/שיפוץ להקמת פונקציות רפואיות דומות נשוא הזמנה זו, בתוך מחתם פעיל בבית חולים ציבורי או פרטי בהיקף שעולה על 1,5 מיליון ₪ לכל פרויקט, ושהסתיימו ב3 שנים אחרונות, כאשר ביצועם הושלם ואושר ע"י הלקוח.
  • 2.3. שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037 או באמצעות פנייה למייל: [email protected] (נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).
 

4. סיור הקבלנים יתקיים ב- 07.08.2023 בשעה 11:15, בחדר הישיבות של אגף הבינוי, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 1- (מול הכניסה לקניון ישפרו הדסה).
לשאלות בנושא התמצאות בלבד: 02-6776239.
השתתפות בסיור הקבלנים מהווה תנאי סף להגשת הצעות

 

5. מועד הגשת ההצעות הינו 24.08.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה), וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

 

6. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל:  [email protected]

 

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות