הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות ייצור, אספקה והתקנת השלטים, בניין השיקום מרכז רפואי הדסה הר הצופים

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות לפרויקט ייצור, אספקה והתקנת שילוט בטיחות ותפעול בבניין השיקום, מרכז רפואי הדסה הר הצופים במסגרת ההזמנה הזו.

2.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 2.1. למציע ניסיון מוכח בביצוע וסיום 3 עבודות ייצור והתקנת שלטים ב-3 השנים האחרונות לרבות התקנה, בהיקף 100% מהצעתו. העבודות שבוצעו ע״י המציע תהיינה דומות בתכונות, בהיקפים ובמאפיינים, שאינם פחותים מהתכונות, ההיקפים והמאפיינים, הנדרשים במסמכי ההזמנה הנוכחית. להוכחת עמידות בתנאי זה, על המציע לצרף ממליצי עבודה ( ראה דרישה לפרטים מלאים מטה) והוכחות לחשבון סופי/מסירת העבודה ל-3 עבודות לפחות, כמפורט.
  • 2.2 קבלן השילוט הנבחר חייב להיות בעל חברה עם ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בייצור והתקנה של שילוט זהה במורכבותו לזה המופיע בתכנית השילוט, ובעל יכולת ייצור המבטיחה אספקה מלאה של השילוט והתקנתו בפרק הזמן שנקבע מראש.
  • 2.3 למציע מפעל ייצור, הכולל בקרת איכות על טיב הייצור ואיכות חומרי הגלם. להוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף אסמכתאות/ התייחסות לקיומם של הנ״ל.
  • 2.4 שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

 

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.

ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037

 

4. מועד הגשת ההצעות הינו 03.07.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה), וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

 

5.לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות