הזמנה לקבלת הצעות לבינוי מיון קורונה במרכז הרפואי הדסה עין כרם

1.הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן: "הדסה") מבקשת בזאת לקבל הצעות לבינוי מיון קורונה בבית החולים הדסה עין כרם

 

2.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 2.1. המציע הינו קבלן בעל סיווג לפחות 100 – ג'1
  • 2.2 למציע ניסיון של לפחות 2 פרויקטים בביצוע עבודות/שיפוץ כללי בבית חולים פעיל בהיקף שעולה על 2.5 מיליון ₪ לכל הפרויקט, אשר הסתיימו ב-3 שנים אחרונות.
  • 2.3 שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.

ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037

 

4. מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי 30.05.2023 עד השעה 13:00, ההצעות יוגשו לתיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 2-, וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

 

 

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות