הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות ביטחון בבניין השיקום - מרכז רפואי הדסה

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות מחיר לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות ביטחון, בניין השיקום, בית חולים הדסה הר הצופים.

 

2.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 2.1. המציע סיפק והתקין כקבלן ראשי ב5 שנים אחרונות, מערכות ל3 לקוחות שונים בישראל, מערכות ביטחון, בקרת כניסה, מצלמות ומערכת שליטה ובקרה מרכזית (שו"ב) , אשר ביצועם הושלם ואושר ע"י הלקוח, כאשר פרויקט אחד לפחות הינו בהיקף של לפחות 4.5 מיליון ₪ (ארבע וחצי מיליון ₪) כולל מע"מ ושני פרויקטים נוספים בהיקף של לפחות 2 מיליון ₪ (שני מיליון ₪) כולל מע"מ.
  • 2.2. המציע מספק במועד הגשת ההצעה, שרותי תחזוקה, עבור שני לקוחות לפחות, אשר החלו לכל המאוחר מיום 01/01/2022 בסכום שנתי של 150,000 ₪ (מאה וחמישים אלף ₪) כולל מע"מ לשנה.
  • 2.3. המציע יהיה בעל הרשאה מטעם יצרן להתקנה ותחזוקה של המערכת המוצעת על ידו (או שהמציע הינו הגורם המפתח של המערכת).
  • 2.4. למציע מוקד שרות פעיל 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה, לרבות מעבדת שרות לטיפול בציוד המערכות נשוא הזמנה זו.
  • 2.5. שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037 או באמצעות פנייה למייל: [email protected] (נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).

 

4. מועד הגשת ההצעות הינו 16.05.2023 עד השעה 13:00, בבית חולים הדסה עין כרם, משרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה).

 

5. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות