הזמנה לקבלת הצעות לעבודות נגרות, בניין שיקום - מרכז רפואי הדסה הר הצופים

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות לביצוע עבודות נגרות בבית החולים הדסה הר הצופים.

 

2.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 2.1. על המציע להתחייב לאספקת SHOP DRAWING של המוצרים בטווח הזמן של עד 6 שבועות מיום קבלת הזמנת העבודה.
  • 2.2. על המציע להתחייב לאספקת המוצרים בטווח הזמן של עד 3 חודשים מיום קבלת אישור להזמנת העבודה. יש להציג תרשים ביצוע הפרויקט לבדיקת היתכנותו ע"י האגף המקצועי.
  • 2.3. מציע המעוניין לספק ריהוט לטובת הפרויקט , מתבקש להוכיח את ניסיונו בביצוע עבודות נגרות (לפחות 3 פרויקטים) בסדר גודל דומה לדרישות המפרט. הניסיון אמור להתייחס גם לפרטי נגרות משרדיים וגם לפרטי נגרות אומן.
  • 2.4. שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה.

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.

ניתן לשלם טלפונית במס'  02-6778037

או באמצעות פנייה למייל: [email protected]

(נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).

 

4. מועד הגשת ההצעות הינו 11.05.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה)

5. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

- אגף נכסים והתקשרויות