הזמנה לקבלת הצעות לפרויקט תכנון והתקנת מתזים (השלמה), בניין שרת - מרכז רפואי הדסה עין כרם

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות לפרויקט תכנון והתקנת מתזים, כולל העברת אישור מעבדה מוסמכת לכלל הבניין, למערכות הקיימות והמערכות שיותקנו במסגרת ההזמנה הזו.

 

2.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 2.1. המציע הינו קבלן מוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי לתחזוקת מערכת מתזים על פי דרישות תקן ישראלי 1928.
  • 2.2. המציע בעל רישיון קבלן בסיווג – 190 -1א' לפחות.
  • 2.3. המציע ביצע ב-3 השנים האחרונות, 3 פרויקטים בהיקף דומה להיקף ההזמנה הזו (600,000 ₪ לפחות) והפרויקט נמסר ללקוח לשביעות רצונו.
  • 2.4. שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס'  02-6778037

או באמצעות פנייה למייל: [email protected]

(נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).

 

4. סיור קבלנים יתקיים ביום חמישי 20.04.2023 בשעה 12:00 בחדר הישיבות של אגף הבינוי, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 1- (מול הכניסה לקניון ישפרו הדסה).

לשאלות בנושא התמצאות בלבד: 02-6776239.


 

5. השתתפות בסיור הקבלנים/ מציעים הינה תנאי סף להגשת הצעה.

 

6. מועד הגשת ההצעות הינו 15.05.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה), וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

7. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות