הזמנה לקבלת הצעות לשיפוץ מתחם משרדים קיים והפיכתו למתחם עבודה סוציאלית - מרכז רפואי הדסה עין כרם

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות לשיפוץ מתחם משרדים קיים בבית החולים הדסה עין כרם.

 

2.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • המציע הינו קבלן בעל סיווג לפחות 100 – ג'1. על המציע לצרף תעודה/רישיון המעידה על האמור.
  • למציע ניסיון של לפחות 3 פרויקטים בביצוע עבודות/שיפוץ כללי בבית חולים פעיל בהיקף שעולה על 2 מיליון ₪ לכל פרויקט, ושהסתיימו ב3 השנים האחרונות.
  • שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.

ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037 

או באמצעות פנייה למייל: [email protected].

4. סיור קבלנים יתקיים ביום שלישי ב- 14.03.2023 בשעה 9:30 בחדר הישיבות של אגף הבינוי, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 1- (מול הכניסה לקניון ישפרו הדסה).
לשאלות בנושא התמצאות בלבד: 02-6776239.

5.  השתתפות בסיור הקבלנים הינה תנאי סף להגשת הצעה.

 

6. מועד הגשת ההצעות הינו 16.04.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה), וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

7. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]


הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

- אגף נכסים והתקשרויות