הזמנה לקבלת הצעות לאספקת שירותי תקשורת בטכנולוגיית DWDM

1.הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר בנוגע לאספקת שירותי תקשורת בטכנולוגיית DWDM בבית החולים הדסה עין כרם והדסה הר הצופים.

 

2.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

 • תנאי הסף המפורטים להלן הינם תנאים מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה; הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת התקשרויות
 • באחריות המציע להבטיח שירות שריד לחלוטין. השירות השריד יהיה מורכב ממגוון ממשקי Ethernet ו FC (נספח א'), כאשר כל ממשק חייב להיות מגובה. 
 •  על המציע להציג מפת תוואים מפורטת, כאשר 2 תוואים נפרדים לחלוטין, פיזית ולוגית, ללא כל נקודות חפיפה בינם ( ללא נקודות כשל).
 • אורך התוואי הנדרש לחפירה מחוץ לקמפוס ובתוכו- כדי ליצר את הפרדת התוואים - עד 300 מטר. 
 •  על המציע להבטיח 2 גובי תקשורת נפרדים בכל אחד מהקמפוסים. וגם גוב 0 נפרד לשני התוואים- בכל אחד מהאתרים הנ״ל.
 • על המציע להקים 2 סיימים אופטיים נפרדים בכל אתר.
 • דרוש רוחב פס מצרפי ראשוני של 175 גיגה ביט- בכל אחד מ2 התוואים, כאשר הוא מגובה בנתיב ובמכונה השנייה. ז.א. שדרוש רוחב פס מצרפי של 350 גיגה ביט ב2 מכונות ביחד.
 • על הספק להבטיח שיהוי מקסימאלי של 3 מילי שניות - Round Trip.
 • על המציע לספק 2 מכונות DWDM נפרדות בכל אתר. המכונות תהיינה בעלות ספקי כוח ומאווררים כפולים ועם יכולת גיבוי של כל מכונה מול המכונה השנייה.
 • על המציע לתכנן מראש ולספק פתרון של כושר גידול של המכונות בהיקף של 50% לפחות. כאשר לא תידרש החלפת המכונה לטובת הפתרון המוצע והעלאת קצב התקשורת תתבצע ללא השבתת שירות.
 • על המציע להתחייב למתן פתרון כוללני לכל תקלה בתוך 2 שעות מפתיחת הקריאה. הטיפול בתקלה לא יגרום בשום אופן להפסקה של השירות הסדיר.
 • על המציע להבטיח פתרון כוללני למתן שירותי התקשורת והתחזוקה ללא ההפסקה, ולעמוד בדרישה זו בכל שעות היממה.
 • פירוט מלא של תנאי הסף הנדרשים מפורסמים במסמכי ההצעה.

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00

ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037 

או באמצעות פנייה למייל: [email protected].

4. מועד הגשת ההצעות הינו 03.04.2023 עד השעה 13:00, לתיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 2- (ליד רמפת הספקים הישנה).


5. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]


הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

- אגף נכסים והתקשרויות