הזמנה לקבלת הצעות לאספקת חומרי חבישה מסוגים שונים לטיפול בפצעים - מרכז רפואי הדסה

1.הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת בזאת להתקשר עם ספק/ים בהסכם מסגרת ולקבל הצעת מחיר בנוגע לאספקת חומרי חבישה מסוגים שונים.

 

2.

תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • על המציע לספק דוגמאות מכל פריט (חבילה) לבדיקת איכות ראשונה. יש להגישם בנפרד מהמעטפה עם מסמכי ההצעה.
  • המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים באספקה שוטפת של הטובין למוסדות רפואיים. המציע יצרף 3 המלצות כהוכחה לגבי הסעיף הנ"ל.
  •  יש להציג אישור אמ"ר או כל אישור רלוונטי אחר (FDA, CE וכו')

 

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.

ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037

4. מועד הגשת ההצעות הינו 16.03.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה)

5. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]


הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

- אגף נכסים והתקשרויות