הזמנה להציע הצעות לעריכת ביטוח רכב לעובדי הדסה ורכבי הדסה (התקשרות מסגרת)

1.

הדסה מזמינה, מחברות ביטוח בעלות רישיון מתאים, הצעות לחידוש הסדר ביטוח (המבוסס על מכרז ביטוח רכב עובדי המדינה) לרכישת ביטוח לרכבי עובדי הדסה, שזכאים לקבל השתתפות בעריכת ביטוחי רכבם (להלן- " רכבים מוחזקים ") וכאלו שאינם זכאים לכך, קרובי משפחה מדרגה ראשונה של עובדי הדסה, גימלאי הדסה, ורכבי הדסה, לתקופה מ 1.4.2023 ועד ה 31.3.2024, עם אפשרות להארכת ההסדר ל-3 שנים נוספות. 

2.

בשנת ההסדר הקודמת בוטחו באמצעות הסדר זה כ- 1,130 רכבים מוחזקים ובנוסף כ-1,400 כלי רכב של עובדי הדסה, גמלאים ובני משפחותיהם שאינם מוחזקים.

3.

ההצעה תוגש למרכז רפואי הדסה עין כרם ירושלים, באמצעות תיבת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected], עד ליום ה-1 למרץ 2023 שעה 12:00. יש לוודא כי הודעת הדואר האלקטרוני התקבלה במועדה אצל הגב' נועה בר בטל' 02-6779439. שאלות הבהרה יש להגיש בכתב עד ליום ה-15 לפברואר 2023 שעה 12:00 לתיבת דואר אלקטרוני [email protected] או לתיבת הדואר [email protected].

4.

את מסמכי הפנייה לקבלת הצעות המלאים והמחייבים ניתן לקבל בפנייה לתיבת מייל [email protected].

5.

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים. כמו כן הדסה איננה מתחייבת למספר מינימלי של מבוטחים.

6.

המבטח יידרש להעמיד לרשות העובדים והדסה שירות של סוכנות ביטוח מורשה, שתאושר על ידי הדסה (להלן – "הסוכנות") לצורך חיתום וטיפול בתביעות, בהדסה עין כרם והדסה הר הצופים, לפחות פעם בשבוע בכל מקום במספר שעות מספיק (במועדים שיתואמו ) אשר יידרש לטיפול במבוטחים.
 
 
 
 
- מזכירות ועדת ביטוח