הזמנה לקבלת הצעות להקמת מערכת מולטימדיה בחדרי ניתוח - מרכז רפואי הדסה עין כרם

1.ההסתדרות המדיצינית הדסה (להלן: "הדסה") מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת מערכת מולטימדיה בחדרי ניתוח, בניין 9א'


 

2. תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

 1. המציע עומד בכל דרישות המערכת כמפורט בנספח א' להזמנה זו.
 2. המציע סיפק מערכות מולטימדיה ללפחות 3 לקוחות - המציע יעביר 3 המלצות
 3. נדרשת הצעה הכוללת את המערכת + התקנה, כולל כל הרכיבים הנדרשים עבור ההתקנה.
 4. המערכת המוצעת כוללת 7 שנות אחריות ושירות מלאים.
 5. הספק יציע את המערכת, ובנפרד רכיבי החומרה ההיקפיים למערכת – שאינם חלק אינטגרלי בהתקנת המערכת (המערכת, כבילה, וכד' – חלק מהתקנת המערכת. מצלמה, רמקול, מיקרופון וכד' – רכיבי חומרה היקפיים).
 6. כל הזמנת מערכת מותנית בהצלחה בניסוי החיבור למערכות הדסה.
 7. הספק יידרש להתקין את המערכת בהדסה על חשבונו למשך כחצי שנה לפחות
 8. פירוט מלא של תנאי הסף הנדרשים מפורסמים במסמכי ההצעה.

 

 • קבלת מסמכי ההצעה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
 • ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037
 • המועד האחרון להגשת הצעות, יום חמישי 02/03/2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה)
 • לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]


 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים

 

-אגף נכסים והתקשרויות