הזמנה לקבלת הצעות לשירותי ניקיון במרכז רפואי הדסה

הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת להאריך את מועדי ההגשה לקבלת הצעות לשירותי ניקיון כמפורט בהודעה זו

 

1. הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות עבור רכישת שירותי ניקיון בבתי החולים הדסה עין כרם והדסה הר הצופים.

 

2. המציע רשאי להגיש הצעות לביצוע שירותי ניקיון עבור:

2.1 בית החולים הדסה הר הצופים או עבור האזור שהוגדר כחלק מהבל"מ בבית החולים הדסה עין כרם או עבור 2 האזורים שהוגדרו כחלק מהבל"מ.

 

3. תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

 1. למציע רישיון כקבלן שירות בתחום הניקיון
 2. על המציע להיות בעל ותק באספקת שירותי ניקיון ב- 6 השנים האחרונות לפחות שירותי במהלכן סיפק שירותי ניקיון סדירים, לפי הפירוט הבא:
 • סיפק שירותי ניקיון יומיים (דוגמא נשוא הזמנה זו) עבור 3 לקוחות לפחות, במשך שנה רצופה או יותר..
 • במהלך שלוש השנים האחרונות, סיפק שירותי ניקיון עבור בהיקף שנתי מינימאלי מצטבר של 200,000 שעות ניקיון
 • הקבלן מעסיק לפחות 200 עובדי ניקיון.
 • לקבלן יש לפחות מוסד אחד בו מעסיק / העסיק ב-3 שנים האחרונות, יותר מ 40 עובדי ניקיון במשמרת (עובד לצורך סעיף זה =סך השעות בפועל הממוצעות לחודש מחולק ב 186).
 • המלצות מ – 3 מוסדות / ארגונים בהם הקבלן מעסיק יותר מ- 50 עובדים. ההמלצות נדרשות להיות מגורם בכיר מהמוסד לו סיפק הקבלן שירותים.
 • הקבלן מתחייב לעמוד בנהלי משרד הבריאות לנושא הניקיון.
 • שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה
 • לפרטים נוספים , ניתן לפנות למייל [email protected]

 

4. השתתפות במפגש מציעים וקבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500₪ והצגת קבלה, סכום זה לא יוחזר.

5. התשלום יבוצע באגף הכספים, בית החולים הדסה עין כרם, שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות:
10:00-12:00 ניתן לשלם טלפונית: 02-6778037.

 

6. מפגש מציעים

 • בעין כרם יתקיים רביעי 11/01/2023 בשעה 9:00, נקודת מפגש עמדת מודיעין בבניין דוידסון
 • בהדסה הר הצופים 11/01/2023 בשעה 12:30, נקודת מפגש עמדת המודיעין בכניסה לבית החולים.


7. המועד האחרון להגשת ההצעות: יום רביעי 08/02/2023 עד השעה 13:00 , ההצעות יוגשו לתיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 2- (ליד רמפת הספקים הישנה )

 

8. השתתפות במפגש מציעים מהווה תנאי סף להגשת הצעות.

 

9. מסמכי ההזמנה ישלחו בדואר אלקטרוני למציעים.

 

10. בכל שאלה נוספת ניתן לפנות לכתובת מייל: [email protected]

 
הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם
מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים
 
 
-מזכירות ועדת התקשרויות