הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות תקשוב בבניין השיקום מרכז רפואי הדסה הר הצופים

הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן: "הדסה") מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות תקשוב בבניין השיקום בקמפוס הר הצופים.

 

תנאים נדרשים:

 1. רשאי להשתתף בהזמנה אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות הסף המפורטות להלן, במצטבר:
 • המציע סיפק והתקין כקבלן ראשי, מערכות לשלושה לקוחות שונים בישראל, מערכות תקשורת פאסיבית בהיקף של 1,500 נקודות תקשורת לכל הפחות ותענה לדרישות המפורטות במסמך זה אשר ביצועם הושלם ואושר ע"י הלקוח בין השנים 2016 – 2021 . לצורך הניסיון כאמור בסעיף זה, יחשבו אך ורק פרויקטים שהסתיימו ואשר לגביהם החלה תקופת אחריות. מובהר כי מתקנים שונים אצל אותו לקוח או אותו ארגון לא ייחשבו כלקוחות שונים. יש לצרף אישור על עמידה בתנאי זה חתום מנכ"ל החברה מאומת על ידי עו"ד/רו"ח החברה.
 • המציע מספק במועד הגשת ההצעה, שרותי תחזוקה, עבור שני לקוחות לפחות, למערכת תקשורת פאסיבי אשר התקופה החלה לכל המאוחר מיום 01/01/2019 בהיקף של 150,000 ₪ (מאה וחמישים אלף ₪) לא כולל מע"מ לשנה לכל הפחות לכל פרויקט. מובהר כי מתקנים שונים אצל אותו לקוח או אותו ארגון לא ייחשבו כלקוחות שונים. יש לצרף אישור על עמידה בתנאי זה חתום מנכ"ל החברה מאומת על ידי עו"ד/רו"ח החברה.
 • למציע מוקד שרות פעיל 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה, לרבות מעבדת שרות לטיפול בציוד המערכות נשוא הזמנה זו. יש לצרף אישור על עמידה בתנאי זה חתום מנכ"ל החברה מאומת על ידי עו"ד/רו"ח החברה.
 • מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע בשנים 2019, 2020, 2021 לא פחות מסך של 15,000,000 ₪ (חמש עשרה מיליון ₪) לא כולל מע"מ. יש לצרף אישור רו"ח החברה. יובהר, כי המציע רשאי לציין את מחזור ההכנסות הכספי כפי שמצוין מתוך הדו"חות הכספיים המאוחדים של המציע.
 • שאר התנאים המנהלים מפורטים במסמכי ההזמנה לשאלות נוספות ניתן לפנות למייל [email protected]
 1. השתתפות בהגשת ההצעות וקבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר.
 2. התשלום יבוצע באגף הכספים , בית החולים הדסה עין כרם, שעות קבלת קהל בימים א' ג' וה' בין השעות 10:00-12:00, ניתן לשלם טלפונית : 02-6778037.
 3. סיור מציעים יתקיים ביום רביעי 26/10/2022 בשעה 15:00 באתר הבנייה של בניין השיקום, בית החולים הדסה הר הצופים, טלפון לשאלות בנושא התמצאות בלבד: 02-5844242.
 4. השתתפות בסיור הקבלנים/ מציעים הינה תנאי סף להגשת הצעה.
  7.מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי 24/11/2022 עד השעה 13:00 ההצעות יוגשו לתיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 2-.

 
הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים
 
 
-מזכירות ועדת התקשרויות