הזמנה לקבלת הצעות לשיפוץ חדר אוכל עובדים במרכז הרפואי הדסה עין כרם

פרק א' - כללי

רקע

 1. הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן: "הדסה") מבקשת בזאת לקבל הצעות לשיפוץ חדר אוכל עובדים בהדסה עין כרם.
 2. הדסה תהא רשאית לבחור חברה אחת או לא לבחור אף זוכה.
 3. קבלנים המעוניינים להציע את שירותיהם ועומדים בתנאי הסף שיפורטו להלן רשאים להגיש את הצעותיהם במסגרת הזמנה זו. מציעים שייבחרו על ידי ועדת התקשרויות יוזמנו לחתום על הסכם התקשרות עם הדסה בנוסח המצורף להזמנה.
 4. הצעת המחיר ותעריפים ימולאו ע"ג כתב הכמויות המפורסם באתר האינטרנט של רמדור בכתובת: - https://ramdor.net/. תדפיס כתב הכמויות עם הצעת המחיר וכל יתר המסמכים הדרושים יוגשו במעטפה להדסה, כמפורט בהמשך.

 

פרק ב' - מנהלות

מסמכי ההזמנה
ההזמנה מורכבת מהתנאים ומנספחים, כדלקמן:

 1. מסמך ההזמנה – בחלק זה מפורטים התנאים המנהליים של ההצעה, תנאים מוקדמים להשתתפות בהצעה, אופן בחירת הזוכים בהצעה ודרישות המזמין בנוגע להצעה.
 2. הסכם התקשרות - הסכם אשר ייחתם בין המזמין לבין נותן השירותים הזוכה, על פי ההצעה ובהתאם לתנאיו, והמצורף להזמנה זו.
 3. נספחים – נספחים המצורפים להסכם ההתקשרות.
  3.אופן קבלת חוברת ההצעה –
 4. השתתפות במתן ההצעות מותנית בהצגת שובר תשלום בסה"כ 500 ₪ עבור הפקת ההצעה. סכום זה יש לשלם בבית החולים הדסה עין כרם, באגף הכספים , קומה 3, בניין אשפוז ישן אצל הקופאי הראשי, בימים א', ג' וה' ניתן לשלם טלפונית 02-6778037.
 5. כנס מציעים יתקיים ביום חמישי 8/9/2022 בשעה 13:00 , בחדר ישיבות של אגף הבינוי , קומה 1- (מול הכניסה לקניון ישפרו הדסה)
  טלפון להתמצאות 02-6776239
  השתתפות בסיור הקבלנים מהווה תנאי סף להגשת הצעות
 6. מסמכי הזמנה ימסרו באמצעות קוד גישה לאתר של חברת רמדור, בו יפורסמו תנאי ההזמנה, כתב כמויות, תכניות, מפרט טכני והחוזה.
 7. יש לצרף להצעה את שובר התשלום/ קבלה, הצעה ללא שובר תיפסל

לוח הזמנים לעריכת ההצעה

להלן לוח הזמנים לעריכת ההצעה:

 1. המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות יום חמישי 15/8/2022 עד השעה 13:00 , את הבקשה להבהרות יש להפנות לכתובת דואר אלקטרוני [email protected].
 2. על כל מציע לצרף כתובת דואר אלקטרוני להצעתו
 3. המועד האחרון להגשת ההצעות חמישי 22/9/2022 עד השעה 13:00
 4. הדסה רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר במייל לכל מי שרכש את מסמכי ההצעה והשאיר את פרטיו.

 

פרק ג' - הגדרות

סעיף הגדרות

 1. "ההזמנה" – פניה זו לקבלת הצעות לשיפוץ חדר אוכל עובדים בבית החולים הדסה עין כרם , ההצעה כוללת את הסכם ונספחיו, כתב כמויות לרבות תשובות המזמין לשאלות ולבקשות ההבהרה שתופנינה אליו, ואשר תועברנה לכל המציעים בכתב.
 2. "הדסה" / "המזמין" – הסתדרות מדיצינית הדסה.
 3. "בית החולים " – בית החולים הדסה עין כרם.
 4. "המציע" – קבלן העומד בתנאי הסף אשר הגיש הצעה לפי הוראות ההזמנה
 5. "נותן השירותים" / "החברה" – הקבלן שיזכה בהצעה זו.
 6. "הסכם התקשרות" / "חוזה" – הסכם הכולל הוראות לעניין ביצוע העבודה הקבלנית המצורף להזמנה זו.


 
הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים
 
 
-מזכירות ועדת התקשרויות