הזמנה לקבלת הצעות בהסכם מסגרת לרכש ריהוט מסוגים שונים לבתי החולים של הדסה

הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן: "הדסה") מבקשת להתקשר עם ספק בהסכם מסגרת לאספקת ריהוט מסוגים שונים שיסופקו מעת לעת.

לרשימת הפריטים ומסמכי ההזמנה ניתן לפנות למייל : :[email protected]

 

תנאים נדרשים:

  • המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות חמש שנים באספקה שוטפת של מוצרי ריהוט למוסדות רפואיים. המציע יצרף 3 המלצות.
  • שאר התנאים המנהליים מפורטים במסמכי ההזמנה.
  • עלות דמי השתתפות בהגשת הצעה 500 ₪, יודגש סכום זה לא יוחזר.
  • התשלום יבוצע באגף הכספים, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 3 , שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00. ניתן לשלם טלפונית 02-6778037.
  • מועד הגשת ההצעות יום ראשון 28/8/2022, המעטפות יוגשו בתיבת ההצעות של אגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 2-.
  • להבהרות ושאלות נוספות ניתן לפנות לכתובת מייל :[email protected]

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים

 

-מזכירות ועדת התקשרויות