ועדת הלסינקי

ועדת הלסינקי

יו"ר הועדה:
פרופ' דרור מבורך

 

מ"מ יו"ר הועדה:
פרופ' יוסף קרקו, פרופ' נטע גולדשמידט ופרופ' רן ניר-פז

"ועדת הלסינקי מוסדית" הינה ועדה בלתי תלויה המתמנה על ידי מנכ"ל המוסד הרפואי והרכבה, דרכי מינויה ומנינה החוקי מוגדרים בתקנות. תפקידה להבטיח את זכויותיהם, בטיחותם ורווחתם של המשתתפים המגויסים לניסוי הרפואי, בין היתר, על ידי בחינה ואישור פרוטוקול הניסוי הרפואי וטופס ההסכמה מדעת.

הוועדה פועלת על-סמך נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם, בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ"א, 1980, על תוספותיהן ותיקוניהן 1999), ומיישמת את עקרונות הצהרת הלסינקי.

ועדת הלסינקי המוסדית מצהירה בזאת, כי היא פועלת על פי הוראות נוהל משרד הבריאות והוראות הנוהל ההרמוני הבינלאומי, העדכני, להליכים קלינים נאותים.