GCP – נוהל בינלאומי לביצוע מחקרים

חוקר ראשי יוכל לקבל אישור סופי לביצוע מחקר לאחר הצגת תעודת הכשרה ל-GCP שלו ושל חוקרי המשנה הנוטלים חלק במחקר ושנרשמו בבקשה הרשמית.

עקרונות הצהרת הלסינקי וה-GCP מפורטים בנוהל של ה-International Committee for Harmonization: ICH E6 GCP Guidelines.

להלן הקישורים לאתרים המקובלים באגף מחקר ופיתוח: