Error loading MacroEngine script (file: PageMetaData.cshtml) בקשת הארכה

Error loading MacroEngine script (file: PageName.cshtml)

 יש להגיש כחודשים לפני תום תוקף המחקר בקשת הארכה בעותק אחד למזכירות הועדה, בצירוף פירוט תקציב המחקר (מהן עלויות הקיימות במחקר, איזו קרן מכסה אותן ומה היתרה בקרן).

 

לצורך הגשת בקשת הארכה, יש לצרף את הטפסים המפורטים להלן:

1. בקשת הארכה מתוך תוכנת ההגשה. 

2. אסמכתא על תשלום דמי טיפול - תוגש רק במקרה של מחקר הממומן ע"י חברה מסחרית.

3. פירוט תקציב המחקר.

 

 

טופס באנגלית לאישור הארכת תוקף מחקר על ידי ועדת הלסינקי (טופס 17) - לחצו כאן.

 

                                                                                    

Error loading MacroEngine script (file: LinksGen.cshtml)