בית ספר לרפואה צבאית - המסלול הצבאי לרפואה

Military Doctor

ראש המסלול: פרופ' דוד גרץ

רכז המסלול: מר חיים אביטל - טל' 02-6758622

 

 

המסלול הצבאי לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה מכשיר רופאים בעלי גישה אנושית ומצוינות ברפואה קלינית, במחקר רפואי, בהוראה ובמנהל שישתלבו במערכת הרפואה הצבאית והאזרחית בישראל ויהיו שותפים בפיתוחה, קידומה והנהגתה.

מטרת בית הספר היא להקנות לסטודנט לרפואה ידע, מיומנויות, גישה קלינית וערכים שיאפשרו לו לקבל מן החולה את המידע הקליני, לעבדו ולנתחו באופן עצמאי, לגבש גישה אבחנתית וטיפולית וליישמה בהנחיית רופא בכיר.